NU TE TEME…Puterea prezenţei lui Christos este evidentă!

NTT03.20

Afirmaţia aceasta aste făcută în contextul în care Ioan, apostolul iubirii, izolat în insula Patmos, într-una din zile, în timp ce se afla în Duhul are o întâlnire cu Fiul Omului…care îi vorbeşte. La început îi aude glasul iar când se întoarce să vadă cine-i vorbeşte, are un moment de şoc, care efectiv îl face să cadă la pământ. Fiul Omului- Christos era în mijlocul a şapte sfeşnice, îmbrăcat cu o haină lungă, încins cu un brâu de aur, având o înfăţişare care cu siguranţă ar fi cutremurat pe orice om şi l-ar fi făcut să cadă cu faţa la pământ. Când Ioan descrie expresia chipului Lui, ni-L prezintă ca având capul şi părul alb ca zăpada, ochii erau ca para focului, picioarele erau precum arama care este arsă în cuptor, iar vocea Lui era ca vuietul pe care-l fac nişte ape mari. Imaginaţi-vă vuietul unor râuri sa fluvii când se revarsă, ce gălăgie infernală fac. În mâna dreaptă avea şapte stele, din gură îi ieşea o sabie cu două tăişuri iar faţa Lui era precum soarele care străluceşte în toată puterea. Reacţia lui Ioan a fost una de teamă . Era şi normal să fie aşa. O astfel de prezenţă arată putere şi măreţie. E imposibil să stai în faţa unei asemeena prezenţe şi să nu te apuce teama. Christos însă îi spune lui Ioan: nu te teme ! Apoi îi cere să consemneze tot ce-i va spune într-o carte pe care să o trimită celor şapte biserici : Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia şi Laodicea.  În acest context, se repetă de mai multe ori afirmaţia : « Eu sunt Alfa şi Omega, Îneputul şi Sfârşitul…cel dintâi şi el de pe urmă »  Mesajul acesta indică faptul că puterea prezenţei lui Christos este de la început până la sfârşit. Că este valabil pentru cei ce au trăit în perioada Vechiului Testament dar şi pentru cei ce au trăit în perioada Nou  Testamentală. Mesajul acesta ne vorbeşte despre permanenţa prezenţei puterii lui Christos.

Cum s-a manifestat puterea prezenţei lui Christos în trecut ?

În creaţie. Christos, Cuvântul lui Dumnezeu este Acela prin care creaţia a luat fiinţă. Puterea Cuvântului a fost la temelia zidirii Universului. Dumnnezeu a zis : să fie şi a fost. Cum ? Prin puterea Cuvântului. « Toate lucrurile au fost făcute prin El şi nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El ». Dacă astăzi ne bucurăm de verdeaţă, pomi, iarbă, soare, ape, stele, este pentru că puterea prezenţei Lui Christos s-a manifestat la început.

În întruparea Lui. Căderea omului în păcat a fost o nouă provocare pentru Christos. A decis să coboare în lumea noastră şi să ia chip de om, într-un mod supranatural şi imposibil de înţeles din perspectiva umană. El, Dumnezu a devenit OM, s-a făcut natură umană ca şi noi, purtând în sine natura divină. Această dublă calitate, l-a făcut să fie fără păcat. Întruparea lui a demostrat puterea prezenţei Lui.

În viaţa lui pe pământ. A trăi pe acest pământ în carcasa aceasta umană, dar din perspectiva dumnezeiască. Umblarea lui, lucrarea lui, minunile lui, investiţia în ucenicii lui a arătat şi demonstrat prezenţa puterii Lui. Învăţăturile Lui au revoluţionat lumea şi asta datorită prezenţei puterii Lui. Prezenţa puterii Lui în vremea umblării pe pământ a fost evidenţă când i-a spus lui Petru : «  Tu eşti Petru şi pe tine voi zidi Biserica Mea şi porţile locuinţei morţilor n-o vor birui ». Această promisiune s-a împlinit la Rusalii.

În moartea şi învierea Lui. Venirea lui pe pământ a fost cu un scop clar : răscumpărarea noastră din starea de păcat. Căderea lui Adam a acoperit cu blestemul păcatului întreaga rasă umană şi a aruncat-o în moarte. Christos s-a coborât să ne ofere viaţa. A acceptat să moară pe o cruce pentru păcatele noastre. A acceptat să ajungă în mormânt şi să stea acolo trei zile. După acele trei zile a înviat. Cum a fost posibil ? Datorită prezenţei puterii Lui. Mormântul şi piatra de la gura lui nu L-au putut ţine acolo. Moartea  a fost biruită de Christos. Păcatele omului primesc iertare numai prin Christos şi asta datorită prezenţei puterii Lui. El schimbă viaţa omului prin lucrarea puterii Lui.

După înălţarea Lui. La un moment dat Saul pe drumul Damascului are parte de manifestarea prezenţei puterii lui Christos. Şi puterea lui Christos face din prigonitorul Saul, apostolul Pavel. Cine a făcut posibilă această transformare miraculoasă ? Prezenţa puterea lui Christos.

Cum se manifestă prezenţa puterii lui Christos azi ?

Prin Evanghelie. Evanghelia este Cuvântul lui Christos care transformă vieţi. Pavel spune despre Evanghelie că «  este puterea lui Dumnezeu ». Evanghelia este vestea bună adusă de Christos. Christos este acela care astăzi prin puterea Sa, schimbă cu Evanghelia inimi. Numai prezenţa puterii lui Christos poate transforma şi înnoi viaţa ta şi viaţa oricărui om.

Prin Biserică. Biserica este mireasa lui Christos. Mireasa lui Christos este alcăutuită din oameni care au fost salvaţi şi transformaţi prin puterea Lui. Tot ce se întâmplă în Biserică şi cu Biserica este ca urmare a prezenţei puterii Lui. El ţine şi El conduce Biserica. El lucrează sfinţire şi neprihănire în «  mădularele » ce compun Biserica. El face din noi «  o preoţie sfântă, un neam ales » Cum ? Prin puterea prezenţei Lui care se manifestă specific pentru fiecare situaţie în parte.

Cum se va manifesta prezenţa puterii lui Christos în viitor ?   

Va veni o zi cînd Christos va reveni pe norii cerului, toţi ochii îl vor vedea ( chiar şi cei ce l-au străpuns, cei ce l-au respins, cei ce l-au crucificat,…). Va fi momentul când toţi oamenii, din toate timpurile îl vor vedea pe El şi vor vedea puterea Lui Christos. Va fi momentul când diavolul cu toţi argaţii şi supuşii lui vor fi nimiciţi şi prăpădiţi. Va fi momentul când El va veni să domnească împreună cu toţi aceia care şi-au spălat hainele în Sângele Lui. Va fi momentul când El va şterge orice lacrimă şi orice durere. Va fi momentul sfârşitului pentru păcat, moarte, diavol… pentru că Isus Christos este nu numai începutul ci şi sfârşitul tuturor lucrurilor. Va fi momentul când va începe veşnicia cu Dumnezeu Tatăl şi Christos Fiul pe tronul de domnie.

Nu te mai teme, trăieşte zilnic viaţa cu Christos şi nu uita puterea Lui se manifestă permanent. El este acelaşi ieri, azi şi în veci !